இந்தத் தகவலை நீங்கள் காண்கிறீர்கள் என்றால், எமது தளத்தில் வெளி தகவல்களை காண்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது என்பது அர்த்தமாகும்.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

முக்கிய உள்ளடக்கம்

கோணங்கள் பெயரிடல்

சிக்கல்

பின்வருவனவற்றுள் எந்த கோணம் DEF - க்கு சமமாக இருப்பதைக் குறிக்கிறது?
1 பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்: