இந்தத் தகவலை நீங்கள் காண்கிறீர்கள் என்றால், எமது தளத்தில் வெளி தகவல்களை காண்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது என்பது அர்த்தமாகும்.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

முக்கிய உள்ளடக்கம்

Unit 2: கோணங்கள்

1,400 possible mastery points
தேர்ச்சி வாய்ந்த
வல்லுநர்
நன்கு தெரிந்தவை
முயற்சி செய்யப்பட்டது
தொடங்கபடவில்லை
சிறிய தேர்வு
பிரிவுத் தேர்வு

இந்தப் பிரிவு பற்றி

நாம் இந்தத் தலைப்பில் கோணங்கள் என்றால் என்ன என்றும் அவற்றை எவ்வாறு குறிப்பது, அளவிடுவது மற்றும் வடிவமைப்பது எனவும் கற்றுக்கொள்ளலாம். மேலும் கோணங்களின் சிறப்பு வகைகள் பற்றியும் ஆராய்வோம்.

பயிற்சி

மேற்கண்ட திறன்களில் நிலையை உயர்த்தி 320 வரை தேர்ச்சிப் புள்ளிகளைச் சேகரியுங்கள்
மேற்கண்ட திறன்களில் நிலையை உயர்த்தி 400 வரை தேர்ச்சிப் புள்ளிகளைச் சேகரியுங்கள்
மேற்கண்ட திறன்களில் நிலையை உயர்த்தி 400 வரை தேர்ச்சிப் புள்ளிகளைச் சேகரியுங்கள்
அடுத்த பயிற்சி:

பிரிவுத் தேர்வு

இந்தப் பிரிவில் உள்ள அனைத்து திறன்களிலும் நிலையை உயர்த்தி 1,400 தேர்ச்சிப் புள்ளிகள் வரை சேகரியுங்கள்!